Stoke Bardolph / UK

Hitachi Zosen Inova > Stoke Bardolph / UK